ORD 2021

 

Uitnodiging voor congresbijdragen

Deadline: 14 februari 2021

Onderwijs Research Dagen 2021

Een jaar later dan gepland, van 7 tot en met 9 juli 2021, zal de 50ste (!) editie van de Onderwijs Research Dagen plaatsvinden. Deze ORD wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Omdat we heel graag met u willen samenkomen maar de maatregelen rondom het coronabeleid nog onzeker zijn, hebben we besloten deze ORD online te organiseren. We hopen u online te ontmoeten en nodigen u uit om tijdens deze dagen met elkaar in gesprek te gaan over de resultaten van recent onderwijsonderzoek en plannen voor de toekomst.

Het thema van deze ORD is ‘interactie’, ook digitaal! We staan ook uitgebreid stil bij 50 jaar ORD.

Interactie vormt de basis van leren, of het nu gaat om face-to-face interactie in de klas, in een werkgroep, op de werkplek, digitaal via MOOCS, educatieve apps of een blended leeromgeving. Er leven binnen het onderwijs dan ook vele interessante vragen rondom dit thema. U kunt hierbij denken aan vragen rondom interacties tussen docenten en lerenden of lerenden onderling, aan innovatieve methoden die helpen interacties te stimuleren of in kaart te brengen, maar bijvoorbeeld ook aan het vormgeven van de interactie tussen onderwijsonderzoekers en onderwijsprofessionals zodat we optimaal van elkaar kunnen leren.

De afgelopen maanden, waarin corona grote effecten heeft gehad op ons onderwijs, hebben ons niet alleen laten zien hoe belangrijk face-to-face interactie in het onderwijs is, maar ook de mogelijkheden en kansen van educational technology in het faciliteren van online interactie.

Onderwijsonderzoek is in deze roerige tijd misschien wel belangrijker dan ooit. Zo kan kennis over digitale leermiddelen en de interacties daarmee bijdragen aan effectief afstandsonderwijs en kan onderwijsonderzoek inzicht geven in de mogelijke gevolgen van scholensluitingen voor kansenongelijkheid. Tenslotte benadrukken de recente maatschappelijke ontwikkelingen de belangrijke socialiserende functie van interactie op school voor sociale en burgerschapscompetenties.

Het Utrechtse thema Interactie zal terugkomen in de keynotes en in de conferentiebijdragen. Het thema zal tevens zichtbaar zijn in interactieve sessies, die veel ruimte voor vragen en discussie bieden, zoals hackathons/paneldiscussies, brainstormsessies en poster-symposia. We rekenen erop dat vele onderzoekers, juist in deze tijd, de gelegenheid aangrijpen om in deze interactieve sessies de nieuwste wetenschappelijke inzichten met elkaar te delen en daarbij van elkaar te leren.

Tenslotte markeren we de 50ste editie van de ORD met invited symposia met enerzijds onderzoekers die reeds jaren baanbrekend onderzoek verrichten, en anderzijds veelbelovende jonge onderwijsonderzoekers van nu.

Wat draagt u bij?

De congrescommissie nodigt u van harte uit een actieve bijdrage aan de ORD 2021 te leveren. Tot en met 14 februari 2021 kunt u binnen de verschillende thema’s van de divisies van de VOR (Vereniging voor Onderwijs Research) voorstellen indienen via het online indienformulier. Hieronder treft u de hiervoor noodzakelijke informatie en aanwijzingen aan:

 • een toelichting op het congresthema
 • een korte omschrijving van iedere divisie
 • het tijdpad
 • een overzicht van de verschillende formats
 • de vereiste informatie die elk voorstel moet bevatten
 • de beoordelingscriteria

 

Het centrale congresthema: Interactie

De basis van onderwijs is interactie en het centrale thema van de ORD 2021 is Interactie. Binnen elk onderwijsdomein vormt interactie de sleutel tot leren. Hierbij kunt u onder meer denken aan interacties tussen lerenden en onderwijsprofessionals, tussen lerenden onderling, de interacties die leiden tot het vormgeven en implementeren van onderwijsbeleid, de interactie tussen onderwijs en samenleving, de interactie met technologie in het onderwijs om leren te stimuleren en het plezier in leren te vergroten en de interactie tussen mensen met verschillende sociaal-culturele achtergronden die kunnen helpen om bruggen te slaan. Onderwijsonderzoek kan bijdragen aan het optimaler vormgeven van deze interacties. Hiervoor is onderzoek nodig dat inhoudelijk en methodologisch sterk en vernieuwend is.

Interactie is daarnaast ook nodig om wetenschap en praktijk te verbinden. Door middel van interactie kunnen vragen vanuit de onderwijspraktijk worden vertaald naar onderzoek, kunnen onderzoeksbevindingen worden gedeeld met de onderwijspraktijk en kunnen onderwijsonderzoekers en -professionals gezamenlijk onderzoek initiëren, uitvoeren en samen tot nieuwe inzichten komen.

We nodigen iedereen uit om de bijdragen binnen elke divisie met het centrale congresthema te verbinden. Hieronder vindt u de divisies waarbij u uw bijdrage kunt indienen.

 • Beleid & Organisatie
 • Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap
 • Curriculum
 • Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs
 • Hoger Onderwijs
 • ICT in Onderwijs & Opleiding
 • Leraar & Lerarenopleiding
 • Leren & Instructie
 • Methodologie & Evaluatie
 • Onderwijs & Samenleving

Voor meer informatie over de divisies, zie vorsite.nl.

Het divisie-overstijgende VOR Promovendi Overleg staat open voor bijdragen van alle promovendi die promotieonderzoek uitvoeren op het terrein van de bovenstaande divisies. Onder ‘promovendi’ verstaan we niet alleen aio’s, oio’s en beurspromovendi, maar ook andere (junior) onderzoekers die vooruitzicht hebben op een promotie(plaats). De belangrijkste doelstellingen zijn: (1) het uitwisselen van informatie over lopend onderzoek en over opleidingsmogelijkheden, (2) promovendi de mogelijkheid geven om een netwerk op te bouwen, (3) promovendi ondersteunen bij het proces van promoveren.