ICT

De VOR-divisie ICT houdt zich bezig met Onderzoek en Ontwikkeling (R&D) gericht op innovatief gebruik van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs, inclusief reguliere scholing, bedrijfsopleidingen en life-long learning. ICT is altijd de belangrijkste invalshoek, vanwege het feit dat ICT binnen een aantal andere divisies tevens aan de orde komt.

De divisie houdt zich nadrukkelijk bezig met het onderzoek naar èn ontwikkeling van ICT toepassingen in het onderwijs. Onderzoek kan daarbij variëren van fundamenteel onderzoek dat primair gericht is op theorievorming; toepassingsgericht onderzoek dat praktische richtlijnen voor het gebruik van ICT in onderwijs oplevert, en toegepast (evaluatie-) onderzoek gericht op advisering en beleid. Ontwikkeling kan variëren van ontwikkelings- en actie-onderzoek tot technologie-ontwikkeling om ICT toepassingen in onderwijs te realiseren.

De divisie richt zich op een breed gebied van onderzoeksonderwerpen, zoals:

  • Integratie van ICT en het leren van docenten: docentfactoren die integratie van ICT belemmeren of bevorderen; ICT in de initiële lerarenopleidingen en in de professionalisering van docenten; Effecten van dergelijke initiatieven; 
  • De betekenis en effecten van ICT op lerenden. De effecten van ICT-gebruik op motivatie, cognitie, metacognitie en sociale cognitie. 
  • Onderwijsorganisatorische aspecten van ICT. Voorwaarden voor de implementatie van ICT, de inzet van (op ICT-gebaseerde) informatiesystemen ter ondersteuning van het onderwijskundig leiderschap. 
  • De betekenis van ICT voor het curriculum. De realisatie van ICT in het curriculum. Onderzoek naar 21st century skills en computational thinking, leren programmeren. 
  • Innovatieve vormen van ICT en hun invloed op leren en onderwijzen. e-learning en mobile learning, internetgebaseerd samenwerkend leren, open onderwijs, leren via webinars, het gebruik van MOOC's, Open Educational Resources etc. 
  • ICT tools voor onderwijskundig ontwerpen. ICT-ondersteunde ontwerptools, auteurssystemen, gebruik van metadata, re-usability, inter-operability, etc. 
  • ICT tools voor onderwijskundig onderzoek. Het gebruik van het web en e-mail voor dataverzameling, samenwerkingsmogelijkheden voor onderzoekers, het gebruik van gedeelde ruimten, privacy en databeveiliging, etc. 

Activiteiten

De divisie is opgericht op 1 januari 2001 en streeft er naar een platform te zijn voor de uitwisseling van informatie op het gebied van ICT en onderwijs.
De divisie onderhoudt een mailinglijst en organiseert jaarlijks een aantal bijeenkomsten.

Call for proposals voor speciale landentrack Nederland tijdens EdMedia/Innovate Learning 2018

Bijeenkomst 18 januari 2018: In gesprek met promovendi ICT&Onderwijs

Op donderdag 18 januari 2018 organiseert de VOR divisie ICT een bijeenkomst in Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomst komen promovendi aan het woord bij wie ICT een rol speelt in hun onderzoek. De onderwerpen zullen heel divers zijn, soms wat meer technisch, in andere gevallen meer op onderwijs gericht. Het zal ook altijd nog "onderzoek in uitvoering" zijn. Daarom zijn de presentaties kort, 10-15 minuten maximaal. Aansluitend zijn alle promovendi op de promovendi markt beschikbaar zodat ze daar hun onderzoek, hun deelproducten etc. meer in detail kunnen toelichten. We sluiten plenair af met een terugblik op het onderzoek dat die middag gepresenteerd is.

We hebben een mooi programma samengesteld met promovendi die onderzoek doen naar diverse, interessante onderwerpen:
 
Hanneke Theelen (Eindhoven School of Education/Fontys Lerarenopleidingen Sittard)
Simulations, interpersonal skills, and well-being
Het onderzoek gaat over simulaties in de lerarenopleiding om vaardigheden in klassenmanagement te verbeteren. Een belangrijk onderdeel betreft 360-graden videos van klassensituaties die met VR-brillen bekeken kunnen worden.
 
Marjon Baas (Saxion)
Hoe vindt OER adoptie door docenten plaats en welke factoren beïnvloeden dit
Online en blended leren worden steeds vaker ingevoerd om efficiënter gebruik te maken van de contactmomenten, maar hierbij wordt de behoefte aan kwalitatieve online leermaterialen steeds groter. Wereldwijd is de adoptie van deze open leermaterialen is nog erg laag. Docenten zijn de primaire actoren die verandering kunnen bewerkstelligen en daarom is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de factoren die het delen en hergebruiken kunnen beïnvloeden.
 
Kirsten de Ries (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
Spelend veranderen: mentale modellen van leraren veranderen door middel van een spelsimulatie
Onderwijs dat uitgaat van de onderwijsbehoefte van leerlingen vraagt een andere manier van het organiseren van onderwijs. Leraren zijn zich vaak niet bewust van het systeem hierachter. Tijdens dit onderzoek wordt een spelsimulatie ontwikkeld heeft als doel leraren bewust te maken van dit systeem en het belang van congruentie daarbinnen. Er wordt onderzocht of door de simulatie de mentale modellen van leraren veranderen en wat die veranderingen kan verklaren.
 
Rianne Conijn (Tilburg University)
Patterns in assignment responses
Learning analytics maakt het mogelijk om, op basis van gegevens van grote groepen lerenden, patronen in gedrag in beeld te brengen. Dit onderzoek verkent de bruikbaarheid van keystroke data en eye-tracking als instrumenten voor dataverzameling.
 
Renée Jansen (Universiteit Utrecht)
Self-regulated learning and learner behavior in online education
Self-regulated learning (SRL of zelfregulerend leren) is belangrijk in online onderwijs. Doordat lerenden de mogelijkheid krijgen te studeren wat ze willen, waar ze willen en wanneer ze willen neemt het belang van SRL toe. Dit onderzoek kijkt naar de relatie tussen SRL op basis van zelfrapportage en daadwerkelijk studentgedrag binnen online onderwijs.

Locatie:  Studiecentrum Open Universiteit in Eindhoven (routebeschrijving: https://goo.gl/maps/1oX56E71Rk32)

Agenda

13.00 Binnenkomst met koffie en thee
13.15 Welkom
13.30 Korte presentaties door de promovendi
14.45 Promovendi markt
16.00 Plenaire nabespreking
16.30 Borrel

Voor wie? Onderzoekers, studenten, mede-promovendi, docenten die geïnteresseerd zijn in onderzoek.

Wil je deze bijeenkomst bijwonen, meld je dan aan via dit formulier
Deelname aan de bijeenkomst is gratis en staat ook open voor niet-leden.

 

Call for proposals voor speciale landentrack Nederland tijdens EdMedia/Innovate Learning 2018

De EdMedia/Innovate Learning conferentie zal in 2018 van 25-29 juni plaats vinden in Amsterdam. Voor de algemene call for participation, zie: http://www.aace.org/conf/edmedia/call/. Tijdens de conferentie zullen er ook speciale landentracks georganiseerd worden. Daarbij worden 3 papers per land gepresenteerd. De selectie van die 3 papers vindt plaats buiten de reguliere reviewprocedure.

Voor Nederland neemt de VOR divisie ICT de procedure voor haar rekening. Hoe ziet de procedure er uit voor deze speciale landentrack? 

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk 3 november 12:00 uur hun paper in te dienen via de mail naar info@vor-ict.nl. Lengte van het paper: 6-15 pagina’s (2500-7400 woorden). De ingediende papers worden dan door een kleine commissie van deskundigen gereviewed. Zij maken een selectie van de 3 beste papers die Nederland zullen vertegenwoordigen tijdens de conferentie. Alle indieners krijgen uiterlijk 3 december 2017 bericht. Minimaal een van de auteurs zal het paper moeten komen presenteren in Amsterdam. De indieners van de 3 beste papers krijgen 50% korting op de toegangsprijs van de conferentie (“normale” sprekers betalen het volledige bedrag) en zullen tijdens de conferentie een speciale vermelding ontvangen.

Onderaan deze pagina vind je de call for proposals in PDF.

 

Het bestuur

Dr. P.J.B. (Pierre) Gorissen (voorzitter)
Ir. M.P. (Michiel) van Geloven (penningmeester en secretaris)
Dr. K. (Karel) Kreijns (bestuurslid)
Dr. A.A.J. (Antoine) van den Beemt (bestuurslid)

Contactinformatie
Heeft u vragen over de divisie, dan kunt u via e-mail contact opnemen met de voorzitter: Pierre.Gorissen@han.nl

Mailinglijst
Wilt u op de hoogte blijven van bijeenkomsten en nieuws van de VOR Divisie ICT? Dat kan eenvoudig via de Mailinglijst.

 

Abonneren op Voorpagina-feed