Vacature: Promovendus voor het Onderzoeksproject 'Samen Werken aan Taal in de Vakken'

Wat (vacature): Promovendus voor het Onderzoeksproject 'Samen Werken aan Taal in de Vakken'
Waar: Universiteit van Amsterdam
Deadline: 25 juni 2024
Link: vacature

Wat ga je doen?

Er zijn op dit moment zorgen over de taalvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De overheid pleit ervoor dat leraren van alle vakken aandacht aan taal besteden. Hoewel veel scholen werken aan een schoolbreed taalbeleid en er concrete suggesties zijn voor hoe je vak en taal kunt integreren (bijvoorbeeld vanuit taalgericht vakonderwijs), blijft het een lastig proces om in alle vakken aandacht aan taal te besteden. Dit project beoogt het taalontwikkelend lesgeven in de verschillende schoolvakken op duurzame wijze in scholen te bevorderen. Hiertoe is een bovenschools netwerk opgezet met vertegenwoordigers van zeven scholen en onderzoekers van de Interfacultaire Lerarenopleidingen van de UvA, met als doel om samen te leren over taalontwikkelend lesgeven en het vormgeven van duurzame schoolontwikkeling. De schoolvertegenwoordigers organiseren op hun school docentontwikkelteams (DOTs), waarin met een groep leraren gewerkt wordt aan taalontwikkeld lesgeven in de eigen klassen.

In het onderzoek doe je onderzoek naar de DOTs gericht op taalontwikkeld lesgeven vanuit vier deelstudies. Je onderzoek het leerproces van leraren die deelnemen aan een DOT (1), de implementatie van taalontwikkelend lesgeven in de klas en het effect op het leerproces van leerlingen (2), de samenwerking en visievorming van leraren en schoolleiders op school (3) en de duurzaamheid van schoolinnovatie rondom taalontwikkelend lesgeven (4). Hiertoe doe je literatuuronderzoek naar taalontwikkeld lesgeven, docentprofessionalisering en schoolinnovatie, ontwikkel je kwantitatieve en kwalitatieve dataverzamelingsinstrumenten (o.a. vragenlijsten, interviewleidraden en observatieformulieren), verzamel en analyseer je data van leraren, leerlingen en schoolleiders en rapporteer je op systematische wijze de bevindingen.

Als promovendus neem je deel aan de kennisuitwisseling binnen de programmagroep Domeinspecifiek Leren, je volgt cursussen bij het Interuniversitaire Centrum voor Onderwijsonderzoek (ICO) en levert in overleg een kleine bijdrage aan de kennisuitwisseling binnen het bovenschools netwerk en het onderwijs in de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) of de opleiding Onderwijswetenschappen van de UvA. Je publiceert in internationale wetenschappelijke tijdschriften en presenteert op wetenschappelijke conferenties.