Onderwijs Research Dagen 2023

5-7 juli 2023 Amsterdam

 

Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Eindhoven School of Education: Gezocht docent voor de lerarenopleiding

Eindhoven School of Education is op zoek naar een enthousiaste zelfstandige collega die op de hoogte is van het reilen en zeilen van universitaire lerarenopleidingen (ulo’s) en die zich in wil zetten het begeleiden van aanstaande bètaleraren voor het voortgezet onderwijs, met name in het begeleiden van stages en deelnemen aan regionale samenwerkingsverbanden in het kader van ‘samen opleiden’.

‘Samen opleiden’

Het opleiden van leraren vindt meer en meer op de scholen plaats, naast de meer theoretische vakken op de opleidingen. Binnen de regio’s Noord-Brabant en Limburg bestaan verschillende regionale samenwerkingsverbanden (met o.a. Ons Middelbaar Onderwijs, Academische Opleidingsscholen) die samen richting geven aan dit opleiden in de school. Eindhoven School of Education (ESoE) neemt ook deel aan deze samenwerkingsverbanden, waarin samen met leraren en lerarenopleiders wordt gewerkt aan het vaststellen van leer- en onderzoeksdoelen en het bewerkstelligen van doorlopende leerlijnen. Zo worden er bijvoorbeeld stage-opdrachten of workshops voor de aanstaande leraren ontworpen. Naast het samen opleiden van de studenten, wordt in deze groepen ook gewerkt aan de professionalisering van stagebegeleiders: hoe coach je de stagebegeleider van een aanstaande leraar?

Begeleiden van stages

ESoE vindt het belangrijk dat haar studenten op de stageplek goed worden begeleid vanuit het instituut. Elke student krijgt daarom een instituutsopleider toegewezen die vanuit ESoE de stage begeleidt en aan het eind ook beoordeelt. Tijdens hun stage krijgen de studenten intervisie op het instituut. Het idee van dit instituutsdeel is dat studenten gebeurtenissen uit de stage gaan verbinden aan theorie en hun ervaringen bespreken met medestudenten onder leiding van een mentor.

Functieomschrijving

Als nieuwe collega wordt van je verwacht dat je deelneemt aan de regionale werkgroepen (ontwerp- en onderzoeksgroepen) om de ESoE goed te vertegenwoordigen. Daarnaast word je ingezet als instituutsopleider en mentor. De focus van het werk ligt in de contacten met de scholen, zodat je een brugfunctie kunt bekleden tussen de stage en de andere vakken van de opleiding, zoals onderwijskunde, onderzoek van onderwijs en bètadidactisch ontwerpen. Jouw expertise verbindt de lerarenopleiding met de praktijk op een regionaal niveau. Deze expertise betekent ook dat je in de opleiding zelf de praktijk vertegenwoordigt.

Nieuwsbericht NRO-verbindingsprijzen

NRO-verbindingsprijzen 2020: uitslag
Er zijn dit jaar twee winnaars: een voor het basisonderwijs en een voor het middelbaar beroepsonderwijs. In de categorie basisonderwijs is ook er een mooie tweede plek behaald. Helaas is er voor het voortgezet onderwijs geen winnaar.

Dit jaar verloopt anders dan we allemaal hadden verwacht. We hebben te maken met COVID-19, wat van iedereen behoorlijke aanpassingen vraagt. Dit heeft ook zijn uitwerking op de NRO-verbindingsprijzen. De procedure is dit jaar anders ingestoken en de deelnemers zijn meteen op de hoogte gesteld of ze wel of niet gewonnen hebben.
We houden de winnaars en tweede plek nog even geheim en ondertussen worden er mooie promotievideo’s gemaakt!

NRO-verbindingsprijzen
Met de NRO-verbindingsprijzen worden onderwijsprofessionals en wetenschappers in het zonnetje gezet die door toepassing van wetenschappelijke kennis in de dagelijkse lespraktijk het onderwijs in Nederland verbeteren en vernieuwen. Meer informatie over de NRO-verbindingsprijzen [nro.nl/prijs]

De NRO-verbindingsprijzen zijn een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Vereniging voor Onderwijs Research.

Postdoctoraal onderzoeker Kansen in Crisis

Postdoctoraal onderzoeker Kansen in Crisis

Ben jij gedreven in het doen van onderzoek? En geïnteresseerd in hoe scholen in het voortgezet onderwijs veerkrachtig reageren in crisissituaties en ouders betrekken in onderwijs op afstand? Wij zoeken per direct een postdoctoraal onderzoeker Kansen in Crisis (standplaats Amsterdam).

De nieuwe medewerker zal deel uitmaken van de programmagroep Onderwijswetenschappen. Binnen deze programmagroep wordt onderzoek gedaan naar de invloed van onderwijsbeleid, onderwijsorganisatie en leeromgeving op de kwaliteit van onderwijsleerprocessen. Het programma wordt gekenmerkt door aandacht voor de verwevenheid van (innovatie)vraagstukken op het microniveau van lerende en docent, het mesoniveau van de onderwijsorganisatie en het macroniveau van onderwijssysteem en -beleid. De programmagroep streeft ernaar bruggen te slaan tussen onderwijstheorie en -praktijk.

De programmagroep maakt onderdeel uit van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW). De afdeling is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek in de pedagogische en onderwijswetenschappen van de UvA. Medewerkers van de afdeling participeren in het College of Child Development and Education (bacheloronderwijs pedagogische wetenschappen, onderwijswetenschappen en Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA), de Graduate School of Child Development and Education (masterprogramma’s pedagogische wetenschappen, onderwijswetenschappen, lerarenopleiding en PhD-opleiding), het Research Institute of Child Development and Education (pedagogisch en onderwijskundig onderzoek) en Research Priority Area Yield (multidisciplinair onderzoek naar de menselijke ontwikkeling).

Wat ga je doen?

De Covid-19 crisis maakt het belang duidelijk van veerkrachtige schoolorganisaties die zich aan plotselinge, ongeplande omstandigheden kunnen aanpassen en in het kader van onderwijs op afstand investeren in educatief partnerschap met ouders om onderwijsachterstanden van kansarme leerlingen zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te verminderen.

Je gaat meewerken aan de coördinatie en uitvoering van het tweejarig onderzoeksproject ‘Kansen in Crisis: hoe geven scholen vorm aan educatief partnerschap?’ binnen de onderzoekslijn van ZonMw naar de maatschappelijke effecten van COVID19. In dit project werk je samen met een andere postdoc en actoren in het onderwijsveld (onderwijsprofessionals, BMC, VO-Raad) in het onderzoeken en ondersteunen van voortgezet onderwijs scholen bij het ontwikkelen van hun vermogen om veerkrachtig te reageren met betrekking tot het versterken van hun educatief partnerschap met ouders van kansarme leerlingen.

Het onderzoek heeft een multi-method, sequentieel ontwerp waarbij drie studies zich achtereenvolgens richten op het onderzoeken van de verschillen in veerkracht van scholen en het achterhalen van de werkzame factoren voor interventies die deze veerkracht kunnen versterken.

Save the date: 17 september 2020 vanaf 14:30u tot 17:00 uur VOR ALV en symposium online

Op 17 september 2020 vanaf 14:30u tot 17:00 uur zullen we de ALV en symposium online organiseren. Noteer deze datum en tijd alvast in uw agenda.

De definitieve uitnodiging zal binnenkort verschijnen. Omdat de Algemene ledenvergadering van de VOR niet door kon gaan tijdens de afgelaste ORD 2020, willen we op 17 september de ALV inplannen in combinatie met een symposium. Binnenkort zullen we de inhoud van het symposium en de stukken voor de ALV rondsturen.

Pagina's

Abonneren op VOR RSS